INTERMEDIêr :

Graad 4-6 leerders ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 6 vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Lewensvaardigheid (Liggaamlike Opvoeding, Persoonlike en Sosiale Welsyn en Skeppende Kunste)

SENIOR FASE:

Graad 7 leerders ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 9 vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • EBW (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Lewensvaardighede (Liggaamlike Opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn)
 • Kuns en Kultuur

ASSESSERING EN VERSLAGGEWING:

Assessering en verslaggewing geskied volgens ‘n 7-kode skaal.

Gedurende die loop van die kurrikulum vind daar deurlopende assessering plaas wat verseker dat opvoeding en onderrig van ‘n hoë kwaliteit is. Hierdeur word die leerders, ouers en opvoeders op ‘n deurlopende basis op hoogte gehou van ‘n leerder se vordering.

Verslae word aan die einde van elke kwartaal uitgereik. Na ontvangs van die kwartaallikse verslae het ouers die geleentheid om die leerder se verslag te bespreek.

Daar word ‘n hoë premie op akademiese werk geplaas. Daar word deur middel van differensiasie na elke leerder se behoeftes omgesien. Individuele hulp word sover moontlik verleen. ‘n Multidissiplinêre benadering word gevolg, deurdat professional didaktiese hulp en terapeute gebruik word as ondersteuning vir akademiese probleme wat leerders mag ondervind.

PRYSUITDELING (SERTIFIKATE EN BALKIES)

SERTIFIKATE WORD TOEGEKEN IN TWEE SEKSIES:

A. SILVER SERTIFIKAAT:

Om te kwalifiseer vir ‘n silwer sertifikaat moet die leerder ‘n gemiddeld van 80% of hoër in ‘n spesifieke leerarea bereik. Graad 4-6 het ses leerareas en Graad 7 het nege leerareas.

B. AKADEMIESE BALKIES EN GOUE SERTIFIKATE: LEERDERS ONTVANG OOK BOEKPRYSE.

Om te kwalifiseer vir ‘n akademiese balkie  moet die leerder ‘n gemiddeld van 85% of hoër vir die jaar bereik.